ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้อง 41

อนุมัติ31/07/2560 เวลา 15:58:54
วันที่ใช้ห้อง 07 ส.ค. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 ธ.ค. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มวิชา การจัดการศึกษา   สำหรับแผนก กลุ่มงานวิชาการ
วาระการประชุม ห้องเรียนนักศึกษาพยบ.ชั้นปี 1 ห้อง 1
รายละเอียด

ห้องปฏิบัติการกายวิภาค

อนุมัติ31/07/2560 เวลา 16:01:33
วันที่ใช้ห้อง 07 ส.ค. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 ธ.ค. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มวิชา การจัดการศึกษา   สำหรับแผนก กลุ่มงานวิชาการ
วาระการประชุม ห้องเรียนนักศึกษาพยบ.ชั้นปี 1 ห้อง 2
รายละเอียด

ห้อง 32

อนุมัติ31/07/2560 เวลา 16:05:05
วันที่ใช้ห้อง 07 ส.ค. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 ธ.ค. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มวิชา การจัดการศึกษา   สำหรับแผนก กลุ่มงานวิชาการ
วาระการประชุม ห้องเรียนนักศึกษาพยบ.ชั้นปี 2 ห้อง 1
รายละเอียด

ห้อง 42

อนุมัติ31/07/2560 เวลา 16:06:16
วันที่ใช้ห้อง 07 ส.ค. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 ธ.ค. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มวิชา การจัดการศึกษา   สำหรับแผนก กลุ่มงานวิชาการ
วาระการประชุม ห้องเรียนนักศึกษาพยบ.ชั้นปี 2 ห้อง 2
รายละเอียด

ห้อง 22

อนุมัติ31/07/2560 เวลา 16:08:18
วันที่ใช้ห้อง 07 ส.ค. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 ธ.ค. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มวิชา การจัดการศึกษา   สำหรับแผนก กลุ่มงานวิชาการ
วาระการประชุม ห้องเรียนนักศึกษาพยบ.ชั้นปี 3 ห้อง 1
รายละเอียด

ห้อง 31

อนุมัติ31/07/2560 เวลา 16:10:10
วันที่ใช้ห้อง 07 ส.ค. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 ธ.ค. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มวิชา การจัดการศึกษา   สำหรับแผนก กลุ่มงานวิชาการ
วาระการประชุม ห้องเรียนนักศึกษาพยบ.ชั้นปี 3 ห้อง 1
รายละเอียด

ห้อง 12

อนุมัติ31/07/2560 เวลา 16:11:55
วันที่ใช้ห้อง 07 ส.ค. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   20 ต.ค. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มวิชา การจัดการศึกษา   สำหรับแผนก กลุ่มงานวิชาการ
วาระการประชุม ห้องเรียนนักศึกษาพยบ.ชั้นปี 4 ห้อง 1
รายละเอียด

ห้อง 11

อนุมัติ04/08/2560 เวลา 08:28:56
วันที่ใช้ห้อง 11 ก.ย. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   20 ต.ค. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มวิชา การจัดการศึกษา   สำหรับแผนก กลุ่มงานวิชาการ
วาระการประชุม ห้องเรียนนักศึกษาพยบ.ชั้นปี 4 ห้อง 2
รายละเอียด

ห้องพวงคราม

อนุมัติ04/09/2560 เวลา 13:23:59
วันที่ใช้ห้อง 02 ต.ค. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   04 ต.ค. 60 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มวิชา การ   สำหรับแผนก กลุ่มงานวิชาการ
วาระการประชุม วิพากษ์ มคอ ภาคเรียนที่ 2
รายละเอียด

ห้องพวงชมพู

อนุมัติ04/09/2560 เวลา 13:25:31
วันที่ใช้ห้อง 02 ต.ค. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   04 ต.ค. 60 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มวิชา การ   สำหรับแผนก กลุ่มงานวิชาการ
วาระการประชุม วิพากษ์ มคอ ภาคเรียนที่ 2
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 93 รายการ