ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุมอินทนนท์

อนุมัติ23/06/2560 เวลา 09:57:59
วันที่ใช้ห้อง 17 ก.ค. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   04 ส.ค. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายผู้ใช้งานระบบ 011   สำหรับแผนก กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
วาระการประชุม โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 27 ประจำปี 2560
รายละเอียด

ห้อง 11

อนุมัติ26/07/2560 เวลา 15:14:16
วันที่ใช้ห้อง 31 ก.ค. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 ส.ค. 60 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ สาขาการพยาบาล มารดาทารกฯ   สำหรับแผนก สาขาการพยาบาลมารดาทารกฯ
วาระการประชุม การจัดทำแบบประเมินผลการเรียนรู้
รายละเอียด

ห้องประชุมธาราห้วยแก้ว

อนุมัติ14/07/2560 เวลา 18:10:06
วันที่ใช้ห้อง 01 ส.ค. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 ส.ค. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ สาขาการพยาบาล ผู้ใหญ่   สำหรับแผนก กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
วาระการประชุม กลุ่มย่อย ผบต
รายละเอียด

ห้องพวงคราม

อนุมัติ14/07/2560 เวลา 18:11:47
วันที่ใช้ห้อง 01 ส.ค. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 ส.ค. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ สาขาการพยาบาล ผู้ใหญ่   สำหรับแผนก กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
วาระการประชุม กลุ่ม ผบต
รายละเอียด

ห้องพวงชมพู

อนุมัติ14/07/2560 เวลา 18:12:56
วันที่ใช้ห้อง 01 ส.ค. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 ส.ค. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ สาขาการพยาบาล ผู้ใหญ่   สำหรับแผนก กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
วาระการประชุม กลุ่มย่อย ผบต
รายละเอียด

ห้องสาระปี

อนุมัติ14/07/2560 เวลา 18:14:38
วันที่ใช้ห้อง 01 ส.ค. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 ส.ค. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ สาขาการพยาบาล ผู้ใหญ่   สำหรับแผนก กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
วาระการประชุม กลุ่มย่อย ผบต
รายละเอียด

ห้องเก็ตตะวา

อนุมัติ14/07/2560 เวลา 18:48:21
วันที่ใช้ห้อง 01 ส.ค. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 ส.ค. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ สาขาการพยาบาล ผู้ใหญ่   สำหรับแผนก กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
วาระการประชุม กลุ่มย่อย ผบต
รายละเอียด

ห้องประชุมจิตติมา

อนุมัติ11/08/2560 เวลา 15:33:35
วันที่ใช้ห้อง 01 ส.ค. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 ส.ค. 60 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มวิชา การ   สำหรับแผนก กลุ่มงานวิชาการ
วาระการประชุม ห้องเรียน ปี 4 ห้อง 2
รายละเอียด

ห้องเอื้องแซะ

อนุมัติ21/07/2560 เวลา 08:16:02
วันที่ใช้ห้อง 01 ส.ค. 60 เวลา 09:00   ถึงวันที่   01 ส.ค. 60 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ สาขาการพยาบาล ผู้ใหญ่   สำหรับแผนก กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
วาระการประชุม กลุ่มย่อย ผบต
รายละเอียด

ห้องประชุมธาราห้วยแก้ว

อนุมัติ01/08/2560 เวลา 13:45:33
วันที่ใช้ห้อง 02 ส.ค. 60 เวลา 10:00   ถึงวันที่   02 ส.ค. 60 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มวิชา การ   สำหรับแผนก กลุ่มงานวิชาการ
วาระการประชุม วิพากษ์ มคอ
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 54 รายการ